Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 25.05.2018r

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu www.hurtowniaklaus.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Administrator Danych Osobowych– Marek Filipczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. KLAUS Marek Filipczak z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 13, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIGD) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP: 773-199-79-22, REGON: 592159851

Serwis – sklep internetowy hurtowniaklaus.pl dostępny poprzez sieć internet z domeny hurtowniaklaus.pl

Strona internetowa – strona internetowa pod adresem hurtowniaklaus.pl oraz wszelkie jej podstrony.

Strony – Administrator i Użytkownik.

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.

§ 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika swoich danych osobowych.

3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • dane firmy
 • numer IP

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, tj.:

 • w przypadku realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
 • w zakresie przesyłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), otrzymywania informacji marketingowych/handlowych, oraz profilowania przez okres do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na takie przetwarzanie. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz umożliwienia Użytkownikom zakupu i realizacji usług poprzez Serwis.

7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, biurom księgowo-rachunkowym, firmom kurierskim oraz pośrednikom płatności.

8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi informatycznych. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się
  na newsletter(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć profilowania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

§4.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO
 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§5.

SZYFROWANIE DANYCH

1. Użytkownik ma prawo do prywatności i bezpieczeństwa swoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§6.

TECHNICZNA OCHRONA DANYCH

1.Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7.

POLITYKA COOKIES

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
 • “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.

4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://jakwylaczyccookie.pl/

§8.

LOGI

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

– adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

– czas nadejścia zapytania,

-czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

-informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

– informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§9.

KONTAKT

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2.Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się:

 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.klaus@interia.pl
 • drogą telefoniczną pod nr telefonu: 609 032 667, (44) 723 61 13
 • drogą listowną na adres siedziby P.P.H.U. KLAUS
Shopping Cart
Scroll to Top